Výpis dôvodových správ   informatívne uznesenie bez sledovania úloh    Audio/video záznam rokovaniahlasovanie    Odoslať uznesenie emailom Pridať uznesenie do bookmarkov (záložiek) tlač na východziu tlačiareň 


19. ZASADNUTIE ZASTUPITELSTVA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
konané 20.6.2016

K bodu:  Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
Predkladá:
 Ing., PhD. Karol Lacko
vedúci odboru, Odbor školstva
Schválil:
Spracoval:
 Mgr. Martina Fečová
Odbor školstva
Zapísal:
 Mgr. Anna Stojáková
UZNESENIE 364/2016
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

V súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
    Všeobecne záväzné  nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 53/2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov k 31. 08. 2016 a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov od 01. 09. 2016.
 
 
Nám. mieru č.2, 080 01 Prešov, www.vucpo.sk
tel.: ,e-mail: